Rajec Szlachecki 4b, 26-613 Radom
690 524 096

Reduktor butlowy Ar/CO2

dostawagazu.com

[table id=2 /]

Eksploatacja

Przeznaczenie zaworu redukcyjnego do gazów sprężonych lub do gazów pod ciśnieniem rozpuszczonych w butlach ciśnieniowych o ciśnieniu napełnienia wynoszącym maksymalnie 300 barów a także do gazów skroplonych. Zawory redukcyjne obniżają ciśnienie na wylocie z butli ciśnieniowej do wymaganego ciśnienia roboczego i utrzymują jego stałą wartość.
Zastosowania sprzeczne z obowiązującymi przepisami:
Zaworu redukcyjnego nie można stosować do gazów w stanie ciekłym.
Zaworu redukcyjnego nie można stosować przy temperaturze otoczenia poniżej -30C i powyżej +60C
Zaworu redukcyjnego nie można stosować do gazów powodujących korozję jakimi są etyloamina, dwuetyloamina, amoniak itp.

Wymagania BHP

W trakcie eksploatacji reduktorów należy przestrzegać ogólnie znanych przepisów BHP i p.poż. obowiązujących przy użytkowaniu urządzeń zasilanych gazami technicznymi. W szczególności należy zwracać uwagę na następujące zalecenia:

  1. Zachować pełną szczelność wszystkich połączeń, należy pamiętać że gaz palny (tlen, propan, acetylen) zmieszany z powietrzem może być przyczyną pożaru lub wybuchu. Nie wolno sprawdzać szczelności otartym płomieniem.
  2. Przy użytkowaniu butli propanowych należy pamiętać iż propan jest cięższy od powietrza i ze względów bezpieczeństwa nie wolno magazynować go w miejscach takich jak doły, piwnice, rowy itp.
  3. Butle gazów technicznych trzeba chronić przed nadmiernym ogrzewaniem i schładzaniem. Zawór należy zawsze otwierać powoli. Gwałtowne odkręcenie zaworu butli może uszkodzić reduktor a gwałtowny wypływ tlenu może doprowadzić do samozapłonu reduktora.
  4. Reduktory należy chronić przed zatłuszczeniem oliwą, smarami i innymi tłuszczami. Sprężony tlen w zetknięciu z tymi substancjami może spowodować samozapłon reduktora. W przypadku samozapłonu należy niezwłocznie odkręcić zawór i chłodzić reduktor wodą.
  5. W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieszczelności, należy zaprzestać eksploatacji reduktora a reduktor oddać do naprawy.

Przygotowanie reduktora do pracy

  1. Sprawdzić dokładnie stan reduktora a szczególnie łącznika wlotowego, nakrętki łącznikowej oraz zaworu bezpieczeństwa.
  2. Sprawdzić stan zaworu na butli i następnie stojąc z boku kroćca wylotowego przedmuchać zawór przez jednorazowe jego otwarcie.
  3. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia zaworu lub reduktora należy to miejsce oczyścić. Miejsca tłuste oczyścić bezwzględnie czterochlorkiem węgla. Jeśli stwierdzimy uszkodzenie uszczelek należy bezwzględnie wymienić je na nowe.
  4. Przyłączyć reduktor do zaworu butlowego przy ustawieniu śruby regulacyjnej w pozycji dolnej. Na końcówkę nałożyć wąż gumowy i zacisnąć go zaciskami. W celu ułatwiania nasadzania można posmarować końcówkę wodą mydlaną lub włożyć wąż do gorącej wody. Wąż powinien mieć średnicę zgodną z końcówką i być wytrzymały na maksymalne ciśnienie wylotowe danego reduktora. Do tlenu, acetylenu praz propanu produkowane są specjalne węże w kolorach: do tlenu niebieski, do acetylenu czerwony, do propanu pomarańczowy. Nowo zakupione węże należy przedmuchać.