Rajec Szlachecki 4b, 26-613 Radom
690 524 096

Reduktor butlowy Ar/CO2

Eksploatacja

Przeznaczenie zaworu redukcyjnego do gazów sprężonych lub do gazów pod ciśnieniem rozpuszczonych w butlach ciśnieniowych o ciśnieniu napełnienia wynoszącym maksymalnie 300 barów a także do gazów skroplonych. Zawory redukcyjne obniżają ciśnienie na wylocie z butli ciśnieniowej do wymaganego ciśnienia roboczego i utrzymują jego stałą wartość.
Zastosowania sprzeczne z obowiązującymi przepisami:
Zaworu redukcyjnego nie można stosować do gazów w stanie ciekłym.
Zaworu redukcyjnego nie można stosować przy temperaturze otoczenia poniżej -30C i powyżej +60C
Zaworu redukcyjnego nie można stosować do gazów powodujących korozję jakimi są etyloamina, dwuetyloamina, amoniak itp.

Wymagania BHP

W trakcie eksploatacji reduktorów należy przestrzegać ogólnie znanych przepisów BHP i p.poż. obowiązujących przy użytkowaniu urządzeń zasilanych gazami technicznymi. W szczególności należy zwracać uwagę na następujące zalecenia:

  1. Zachować pełną szczelność wszystkich połączeń, należy pamiętać że gaz palny (tlen, propan, acetylen) zmieszany z powietrzem może być przyczyną pożaru lub wybuchu. Nie wolno sprawdzać szczelności otartym płomieniem.
  2. Przy użytkowaniu butli propanowych należy pamiętać iż propan jest cięższy od powietrza i ze względów bezpieczeństwa nie wolno magazynować go w miejscach takich jak doły, piwnice, rowy itp.